Tuyển dụng

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI - PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG QUẢNG NINH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ ĐỢT 1 NĂM 2020

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI - PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG QUẢNG NINH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ ĐỢT 1 NĂM 2020

Căn cứ tình hình hoạt động của Trung tâm Căn cứ nhu cầu sử dụng nguồn nhân sự của Trung tâm năm 2020. Trung tâm Công tác xã hội - Phát triển cộng đồng Quảng Ninh trân trọng thông báo về việc...